no-img
دانلود تحقیق و مقاله

دانلود تحقیق های رشته پزشکی


دانلود تحقیق و مقاله
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

ZIP
دانلود تحقیق های رشته پزشکی
امتیاز 3.00 ( 2 رای )
zip
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵
دارای کد تخفیفه!
20,000 ریال
20,000 ریال – خرید

دانلود تحقیق های رشته پزشکی


20,000 ریال – Ø®Ø±Û�د

تعداد مقاله و تحقیق علمی: ۲۳ عدد

قیمت محصول: ۸۰۰۰ تومان

دارای کد تخفیف: بله (درانتهای صفحه بلافاصله بعد از اشتراک گذاری صفحه قابل رویت میباشد.)

این پکیچ بصورت تکی در سایتای دیگر بفروش میرسد که بیش از ۱۵۰ تومن قیمت دارد ولی اینجا فقط فقط ۸۰۰۰ تومان

http://ukstudytoday.com/vmr/upload/Image/30404_MedicalStudent.jpg

۱٫آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮان

۲٫دﻧﺪان 

۳٫ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ

۴-ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ درزﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﻧﺎﺷﯽ ازاﺗﺎﻧﻮل درﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ

۵-ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش (ﻣﺮی)

۶-ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن (ﻟﻮﺳﻤﯽ) 

۷-ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ ﻟﯿﺰر ﺑﺮ  ﮔﻮش

۸-ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ 

۹-داﻧﺶ ژﻧﺘﯿﮏ (زادﺷﻨﺎﺳﯽ) 

۱۰-ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎیﭼﺸﻢ

۱۱-ﭘﯿﺴﯽ ﭘﻮﺳﺖ

۱۲-ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان

۱۳-ﺑﺮوﺷﻮر درﺑﺎره ﺳﺮﻃﺎن رﯾﻪ

۱۴-ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﻧﻘﺶ آن در اﺳﮑﺎر ﮐﻠﯿﻮی ﮐﻮدﮐﺎن

۱۵-ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ DNA 

۱۶-رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ 

۱۷-ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻋﺼﺒﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻣﻐﺰ روی ﻧﻮاﺣﯽ دﯾﮕﺮ

۱۸-آﻓﺎزی (آﻧﻮﻣﯽ)

۱۹-اﮔﺰﻣﺎی دﺳﺖ 

۲۰-آﻣﺎﻧﺘﺎدﯾﻦ داروﯾﯽ(ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن)

۲۱-ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻨﻨژیت

۲۲-ﺗﮑﻮﯾﻦ ﯾﮏ روش ﮔﺎز ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار آﻣﺎﻧﺘﺎدﯾﻦ در ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ
۲۳- اﺧـﺘﻼﻻت اوروﻟﻮژﯾـﮏ  

۲۴-ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﻋﻮاﻣﻞ اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻔﺼﻠﯽ ( زاﻧﻮ ) و درﻣﺎن آن 

۲۵-آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری( ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی )ورزﺷﯽ

۲۶-آﻧﺪوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آن

۲۷-اﻧﻮاع درد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ

۲۸-ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﻮاک زدن ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﺮ در ﺳﻼﻣﺖ دﻧﺪاﻧﻬﺎ

۲۹-ﺗﺴﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ 

۳۰-روﺷﻬﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری

۳۱-اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان

۳۲- آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپی ﻗﻠب

۳۳-ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺐ وارث ﮐﻮدک ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

۳۴-ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

۳۵-آﮔﺎﻫﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ 

۳۶-اﯾﺪز

۳۷-ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺴﺮدﮔﯽ

۳۸-ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ

۳۹-اﺻﻼح ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﮐﺮوﻧﺮ و اﺳﺘﺮوک و ﺑﻬﺒﻮد آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم 

۴۰-ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ 

۴۱-ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ رﺣﻢ و ﺳﺮوﯾﮑﺲ

IUD42  روﺷﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری

۴۳-ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ 

۴۴-اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج ﻣﺎورای ﺻﻮت در ﻧﺎﺑﻮدی ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ

۴۵-ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ

۴۶-ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن

۴۷-اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﮑﺎل داروﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ رﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎر

۴۸-روﺷﻬﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری

۴۹-دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ

۵۰-ﻣﯿﺘﻮﮐﻨﺪری (ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ)

۵۱-رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﺮ و ﮔﺮدن

۵۲-ﺳﺮﻃﺎن

۵۳-ﻧﻘﺶ ورزش در ﺳﻼﻣﺘﯽ

۵۴-ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﺑﻨﯿﺎدی

۵۵-ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ

۵۶-ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ

۵۷-ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﻬﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ

۵۸-ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ TEM 

۵۹-ﻧﻘﺶ ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ

۶۰-آﻧـﺎﺗـﻮﻣـﯽ اﺑـﺪوﻣـﻦ (کالبد شکافی شکم) ﺑﯿﻤﺎری ﻫﯿﺪروﺳﻔﺎﻟﯽ

۶۱-ﻫﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ– ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ

۶۲-ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠف

20,000 ریال – Ø®Ø±Û�د

جهت مشاهده کد تخفیف از طریق باکس زیر ما را به اشتراک بگذار و بلافاصله کد تخفیف را ببین!

 

Saveدیدگاه ها


65 پاسخ به “دانلود تحقیق های رشته پزشکی”

  1. Elmira گفت:

    Hands down, Ap72p&#8l1e;s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

  2. […] دانلود تحقیق در مورد ﻫﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ– ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ دانلود مقاله در مورد ﻫﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ– ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ دانلود جزوه در مورد ﻫﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ– ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎدانلود پاورپوینت در مورد ﻫﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎ– ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ […]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + سیزده =

پشتیبانی