no-img

پلاس ده | بانک پایان نامه و پژوهش
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت

مطالب

ZIP
دانلود تحقیق های رشته پزشکی
80,000 ریال

دانلود تحقیق های رشته پزشکی


تعداد مقاله و تحقیق علمی: ۲۳ عدد قیمت محصول: 8000 تومان دارای کد تخفیف: بله (درانتهای صفحه بلافاصله بعد از اشتراک گذاری صفحه قابل رویت میباشد.) این پکیچ بصورت تکی در سایتای دیگر بفروش میرسد که بیش از 150 تومن قیمت دارد ولی اینجا فقط فقط 8000 تومان 1.آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ اﺳﺘﺨﻮان 2.دﻧﺪان  3.ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ 4-ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ درزﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﻧﺎﺷﯽ ازاﺗﺎﻧﻮل درﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ 5-ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش (ﻣﺮی) 6-ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن (ﻟﻮﺳﻤﯽ)  7-ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺎﺑﺶ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۷ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 1953    نویسنده : admin
ZIP
دانلود تحقیق های رشته انرژی با لینک مستقیم
75,000 ریال

دانلود تحقیق های رشته انرژی با لینک مستقیم


دانلود تحقیق های رشته برق با لینک مستقیم تعداد مقاله و تحقیق علمی: 23 عدد قیمت محصول: 7500 تومان دارای کد تخفیف: بله (درانتهای صفحه بلافاصله بعد از اشتراک گذاری صفحه قابل رویت میباشد. این پکیچ بصورت تکی در سایتای دیگر بفروش میرسد که بیش از 50 تومن قیمت دارد ولی اینجا فقط فقط 7500 تومان 1-اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای 2-اﻣﻨﯿﺖاﻧﺮژی 3-ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای 4-اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ آن 5-اﻧﺮژی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ 6-اﻧﺮژی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ 7-اﺣﺘﺮاق (آﺗﺶ) 8-اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی 9-آزﻣﺎﯾﺶ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 1190    نویسنده : admin
ZIP
دانلود تحقیق های رشته برق با لینک مستقیم
80,000 ریال

دانلود تحقیق های رشته برق با لینک مستقیم


دانلود تحقیق های رشته برق با لینک مستقیم تعداد مقاله و تحقیق علمی: 35 عدد قیمت محصول: 8000 تومان دارای کد تخفیف: بله (درانتهای صفحه بلافاصله بعد از اشتراک گذاری صفحه قابل رویت میباشد. این پکیچ بصورت تکی در سایتای دیگر بفروش میرسد که بیش از ۱۲۰ تومن قیمت دارد ولی اینجا فقط فقط ۸۵۰۰ تومان 1-ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﺘﯽ 2-اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﺪاری دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و ﺗﺪاﺧﻞ PSSﻫﺎ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 1285    نویسنده : admin
ZIP
دانلود پروژه های رشته اقتصاد با لینک مستقیم
85,000 ریال

دانلود پروژه های رشته اقتصاد با لینک مستقیم


تعداد مقاله و تحقیق علمی: 53 عدد قیمت محصول: 8500 تومان دارای کد تخفیف: بله (درانتهای صفحه بلافاصله بعد از اشتراک گذاری صفحه قابل رویت میباشد. این پکیچ بصورت تکی در سایتای دیگر بفروش میرسد که بیش از 120 تومن قیمت دارد ولی اینجا فقط فقط 8500 تومان  1-ﻧﻘﺶ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ 2-ﺑﯿﻤﻪ و ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ، ﭘﺮوژه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  3-ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت زﻧﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۳ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 1968    نویسنده : admin
ZIP
دانلود تحقیق های حقوقی با لینک مستقیم
75,000 ریال

دانلود تحقیق های حقوقی با لینک مستقیم


تعداد مقاله و تحقیق علمی: 22 عدد         قیمت محصول: 7500 تومان  دارای کد تخفیف: بله (درانتهای صفحه بلافاصله بعد از اشتراک گذاری صفحه قابل رویت میباشد. این پکیچ بصورت تکی در سایتای دیگر بفروش میرسد که بیش از 80 تومن قیمت دارد ولی اینجا فقط فقط 7500 تومان لیست پکیچ: 1.ﮔﺰارﺷﻬﺎی دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ 2.ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻀﺎوت در اﯾﺮان 3.ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺑﻪ در ﺳﻘﻮط ﻣﺠﺎزات 4.ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺰه دﯾﺪه 5.ﺣﻖ دﻓﺎع ﻣﺘﻬﻢ 6.ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 622    نویسنده : admin
ZIP
دانلود رایگان گزارش کارآموزی-مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان
20,000 ریال

دانلود رایگان گزارش کارآموزی-مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان


مراحل توليد دارو و ارزيابي كار و زمان قسمتی از متن مراحل توليد دارو و ارزيابي كار و زمان   در اين پروژه ما در صدد آشنايي با چگونگي توليد دارو از زمان ورود مواد اوليه تا زمان توليد، بسته بندي و فروش و خروج داروي توليد شده از شركت بوديم. براي اين منظور كار خود را از انبار مواد اوليه كه محل ورود مواد به شركت بود، شروع كرديم. و چگونگي تحويل [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۲ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 344    نویسنده : admin
ZIP
دانلود پایان نامه در مورد مدیریت پروژه
25,000 ریال

دانلود پایان نامه در مورد مدیریت پروژه


پایان نامه مدیریت پروژه این محصول دارای کد تخفیف است... قسمتی از متن پایان نامه مدیریت پروژه     دراوایل دهه 50میلادی،شخصی به نام «E.l DuPont de Nemours» باهمکاری نیروی دریایی امریکا یک کارمشترک مدیریت پروژه(باترکیب یک نموداربرنامه ریزی پروژه وجدول زمان بندی رایانه ای) رابه انجام رساندند.این دو کارخودرابا دو پروژه مجزا ودوتیم مستقل ولی باهدف یکسان آغازنمودند.هدف آنها بهینه نمودن برنامه ریزی،زمان بندی وهماهنگی پروژه هابود.هرچندنگرش آنها برپروژه ها شباهتی به یکدیگرنداشت ولی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 289    نویسنده : admin
ZIP
دانلود رایگان پایان نامه در مورد jit

دانلود رایگان پایان نامه در مورد jit


دانلود رایگان پایان نامه در موردjit قسمتی از متن دانلود رایگان پایان نامه در موردjit     تاریخچه وتکامل تولیدبهنگام: JITیک فلسفه مدیریت ژاپنی است که ازاوایل دهه 1970دربسیاری از موسسات تولیدی ژاپن مورد استفاده قرارگرفت. این فلسفه اولین بار توسط «تائیچی اونو» درشرکت تویوتا به عنوان ابزاری برای برآورده ساختن خواسته مشتری باحداقل تاخیرمعرفی وبه کارگرفته شد. به همین دلیل تائیچی اونواغلب پدرنظام بهنگام نامیده می شود.کارخانجات تویوتا اولین محلی بودندکه نظام بهنگام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 223    نویسنده : admin
ZIP
دانلود پایان نامه اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق خانواده ها
25,000 ریال

دانلود پایان نامه اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق خانواده ها


اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق خانواده قسمتی از متن اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق خانواده   وقتي كه جغد طلاق بر آستانه ي خانه اي نشست و غبار غربت و تنهايي فضاي غمگين آشيانه اي را در خود گرفت، جوجه هاي بي پناه و سرگردان در جستجوي پدر و مادر خويش پرپر مي زنند. گاه در دامن مادر مي آويزند تا لانه را رها نكند و گاه پدر را صدا مي زنند تا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 209    نویسنده : admin
ZIP
دانلود پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی
25,000 ریال

دانلود پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی


توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی قسمتی از متن توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی   سیر و سیاحت یکی از راه های خداشناسی و رسیدن به کمال سیر آفاق و انفس است که از آن به هجرت به درون و بیرون تعبیر می شود. با در نظر گرفتن خلقت هستی و انسانها و بیهوده نیافریده شدن انسان که در قرآن بدان اشاره شده و مسیر زندگی نوع بشر به وسیله [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 206    نویسنده : admin
ZIP
دانلود پایان نامه روانشناسی – بررسی سلامت روانی سالمندان
25,000 ریال

دانلود پایان نامه روانشناسی – بررسی سلامت روانی سالمندان


بررسی سلامت روانی سالمندان قسمتی از متن بررسی سلامت روانی سالمندان     ترقي و پويايي و اعتلاي هر جامعه اي جز در داشتن عناصر و اعضايي سالم و کارآمد در آن اجتماع نمي باشد افرادي که علاوه بر وضعيت جسماني مناسب از لحاظ وضعيت روحي و رواني نيز در حد متعادل و مطلوبي باشند. بدون ترديد تقارن سلامتي جسماني و رواني اصلي ترين نتيجه اش داشتن جامعه اي شکوفا و با آتيه است. [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 154    نویسنده : admin
ZIP
دانلود پایان نامه بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان مذهبی و غیر مذهبی
25,000 ریال

دانلود پایان نامه بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان مذهبی و غیر مذهبی


بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان مذهبی و غیر مذهبی قسمتی از متن بررسی سلامت عمومی و خودکارآمدی دانشجویان مذهبی و غیر مذهبی   تأمین و حفظ سلامتی یکی از اهداف عالی انسان است که برای تحقق این هدف تمام کشورها بخش قابل توجهی از سرمایه های مادی و معنوی خود را به این امر اختصاص می دهند. از آن جا که کشور ما ایران بر پایه حکومت اسلامی اداره می شود، علاوه [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۱ / اردیبهشت / ۱۳۹۵   بازدید : 139    نویسنده : admin

پشتیبانی